דף כניסה לחץ להרשמה ההודעות שלי חיפוש מורחב שאלות ותשובות צור קשר
כניסה למערכת

תקנון האתר
1.    הגדרות:
1.1.    "אתר":  www.bulebule.co.il (להלן: "האתר").
1.2.    "פעולה באתר": כל פעולת חיפוש, צ'אט והודעות באתר המפורטים בתקנון זה להלן.
1.3.    "המשתמש": כל גולש לפחות בן 18 שנים, הרשום באתר ואשר מבצע כל פעולה באתר.
2.    הצהרות:
2.1.    כל משתמש באתר מצהיר;
2.1.1.     כי הינו לפחות בן 18 שנים;
2.1.2.    כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם;
2.1.3.    כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה בלבד.
2.1.4.    כי הוא מודע שהאתר נועד לצורך ביצוע חיפוש בין משתמשיו בלבד למטרת היכרויות המשתתפים באתר בלבד.
2.1.5.    כי ידוע לו שרק תמונות המשתמש תועלנה לאתר ושאסורה כל העלאה וגם הפצת תמונות לא ראויות, לרבות תמונות עירום, תמונות קטינים ועוד.
2.1.6.    כי רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את האתר כלפי משתמשי האתר.
2.2.    האתר שומר על הזכות לשנות תקנון זה מזמן לזמן.
2.3.    מסמך זה מהווה הסכם בינך ובין האתר, עם אישור התקנון הינך מצהיר בזאת כי קראת את התקנון בשלמותו והינך מתחייב לעמוד בכל תנאי מתנאיו.
2.4.    הוראת תקנון זה יגברו על כל פרסום או מודעה במידה ויהיו כאלה באתר.
2.5.    במידה ואינך מסכים לסעיף כלשהו מסעיפי התקנון והגנת הפרטיות באתר, אין לבצע הרישום והנך מתבקש בזאת שלא להירשם לאתר וגם או להשתמש בשירותיו.
3.    האתר:
3.1.    האתר מציע פלטפורמה אינטרנטית בלבד של היכרויות בין משתמשי האתר בלבד.
3.2.    למען הסר כל ספק, השירות והפעולות באתר נועדו לצורך חיפוש משתמש אחר המנוי באתר ובתוך כך האתר מסיר כל אחריות שהיא מכל סוג שהוא באשר לשימוש אשר ייעשה על ידי משתמשי האתר.
3.3.    במידה ותועלנה תמונות שאינן ראויות לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, תוסר מיידית.
3.4.    נשמרת הזכות לאתר לבצוע התאמות טכניות במידה ויהיה צורך בכך,  על מנת להתאים את התמונה לאתר ולמשתמש לא תהא כל טענה וגם או תביעה בקשר לכך.
3.5.    הרישום, הגלישה והשימוש באתר מותרים מגילאי 18 ומעלה בלבד.
3.6.    על כל נרשם באתר להצהיר שהינו לפחות בגיל 18 שנים.
3.7.    חל איסור חמור על כל פרסום מסחרי באתר וגם או על כל פנייה למשתמשי האתר שלא לצורך היכרות אישית בהתאם לתנאי ולאופי האתר.
3.8.    חל איסור חמור על כל פעילות אחרת מטעם גוף מסחרי, אשר אינה לצרכי היכרות אישית בלבד, לרבות פרסום אתרים אחרים באמצעות האתר, במישרין וגם או בעקיפין וגם או פרסום קישור (לינקים) שיוביל לאתרים אחרים.
3.9.    חל איסור חמור לשימוש בשירותי ההודעות של האתר לכל אחת מהמטרות האסורות המפורטות בסעיפים 3.7-3.8 לעיל. ההתקשרות במערכת ההודעות של האתר והשימוש בתוצאות החיפוש במנוע החיפוש של האתר יעשו רק לצורך הכרות אישית עם משתמשים אחרים שרשומים באתר.
3.10.    חל איסור חמור להשתמש בנתוני משתמשי האתר לשימוש אחר מהשימוש לשמו נועדו באתר בלבד ובתוך כך חל איסור חמור לשלוח דואר זבל לחברי האתר או מכתבי שרשרת.
3.11.    פיצוי מוסכם: למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מכל זכות וגם או סעד לו זכאי האתר, העובר על סעיפים 3.7-3.9 מסכים לפיצוי מוסכם לאתר והנו חייב בתשלום של 30,000 ₪ (שלושים אלף שקלים חדשים) ללא הוכחת נזק ובאישור התקנון המשתמש מודה ומצהיר שהינו מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ"ל וחובו וזאת בנוסף לכל טענה ו/או תביעה אחרת של האתר.
3.12.    אין לאתר חובה באשר היא לבדוק מאמר וגם או חיבור וגם או פרסום וגם או אינפורמציה המתפרסמים באתר על ידי המשתמשים.
3.13.    אין בכל הכתוב באתר לרבות באמור בסעיף 3.12 לעיל כדי לחייב את בעלי האתר בבדיקת אמינות המידע, כמו כן לא יהיה האתר וגם או מי מטעמו אחראי לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בעקבות הסתמכות באשר היא על הנכתב במערכות המאמרים וגם או הפרסומים וגם או האינפורמציה באתר או בכל מקום אחר באתר.
3.14.    למען הסר כל ספק, כל השימוש בשירותים המוצעים באתר וגם או בחלק מהם כרוך ברישום וברכישת מנוי משתמש ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות התקנון, למסור פרטים נכונים ומדויקים ולעמוד בתנאי התשלום.
3.15.    למען הסר כל ספק האתר ומי מטעמו לא אחראי:
3.15.1.    על המידע, התכנים, התמונות ועוד שמתפרסמים באתר על ידי המשתמשים השונים.
3.15.2.    אינו אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמשים באתר וגם או לצד שלישי כתוצאה מהתכנים או מהשימוש באתר.
3.15.3.    אינו אחראי על אמיתות הנתונים המתפרסמים והאנשים הרשומים באתר.
3.15.4.    אינו אחראי לכל ההתנהלות בין המשתמשים.
בעניין סעיף זה, משתמשים אשר נתקלים במשתמש אשר מנצל לרעה את השימוש באתר וגם או פוגע במשתמשים אחרים וגם או הנו קטין וגם או פועל בניגוד לאמור בתקנון זה, מתבקשים בזאת להודיע לאתר.
4.    חל איסור מוחלט על פרסום פרטים לא נכונים וגם או דברים פוגעניים וגם או שעשויים לפגוע בשאר משתמשי האתר.
5.    משתמשים יקרים הנכם מצהירים בזאת, כי מסכימים שכל דבר שתפרסמו וגם או תשלחו וגם או תצרפו וגם או תעלו לאתר הינם על אחריותכם הבלעדית.
6.    כאמור, האתר לא אחראי על הזנת תכנים לא נכונים על ידי המשתמשים.
7.    עם אישור התקנון, הינך מאשר שקראת אותו ושאתה מוותר על כל טענה נגד האתר ומי מטעמו.
8.    עוד בעניין זה, משתמשים נדרשים לנקוט בזהירות בהכנסת המידע ב"כרטיס המשתמש". אין האתר אחראי לכל נזק שיגרם למשתמשים בעקבות שימוש לרעה במידע שהזינו ל"כרטיס המשתמש".
9.    האתר לא אחראי על כל נזק שהוא וגם או איבוד מידע, בין  שנוצר עקב שימוש בשירותי האתר כגון שימוש בשירות הודעות, בתכנים או תמונות שבאתר ובין שלא.
10.    האתר לא אחראי על כל הפרה של זכויות יוצרים הן של המשתמשים והן של כל צד שלישי, משתמשים שמעלים תמונה או מאמר למערכת האתר האחראים הבלעדיים עליה.
11.    חל איסור מוחלט להעלות כל תוכן שאין המשתמש בעל זכויות יוצרים בו ובפרט תמונות או מאמרים. העלאת כל התכנים לאתר כפופה להצהרת המשתמש המעלה תוכן לאתר, כי התוכן אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני בכל צורה שהיא ועוד כיו"ב.
11.1.    משתמש ישפה ויפצה את האתר, במידה ויידרש לעשות זאת בגין כל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או פגיעה מכל סוג המצריכה גם הוצאות משפטיות שהאתר הוציא בין אם בצורה ישרה ובין אם עקיפה והקשורים לתכנים שהועלו על ידי המשתמש באתר. בעניין זה המשתמש מוותר על כל דרישה וטענה כלפי האתר אם.
11.2.    למען הסר ספק, האתר אינו אחראי לכל הפרת זכויות קניין רוחני וגם או לפגיעה בהם על ידי המשתמשים, בכל דרך שהיא לרבות כולל סודות וסימנים מסחריים.
11.3.    למען הסר ספק בכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות מכל סוג שהוא , הוצאה או נזק מכל סוג שהם, שיגרם למשתמשים בין בצורה עקיפה ובין בצורה  ישירה כתוצאה מתכנים שהועלו לאתר. המשתמשים באתר פוטרים ומסירים אחריות מהאתר ומי מטעמו מכל תביעה.  בתוך כך, האתר רשאי ואף יכול ויגיש תביעה כנגד מי שהפר זכויות אלו.
11.4.    חל איסור מוחלט על איסוף כל מידע שהוא על משתמשים אחרים באתר ופרסום תכנים ופעילויות פליליות. כאמור, חל איסור מוחלט להעלות כל מידע וגם או כל חומר שהוא פוגעני ובוטה, פורנוגראפי וגם או עם מאפיינים מיניים בוטים הפוגעים או העלולים לפגוע ברגשות הציבור ולעניין זה גם למשתמשי האתר.
12.    למען הסר ספק, האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את אופן הצגת האתר, תכניו, שאלון המנוי בתהליך ההרשמה, לדרוש להוסיף עליו וכל אשר יידרש לאתר לפי ראות עיניו, היה ומשתמש האתר לא יימלא אחר הוראות אלה שמורה לאתר הזכות להפסיק את פעילות המשתמש באתר, לרבות מחיקת הכרטיס והמידע.
13.    כל המידע שירשם בכרטיס המשתמש באתר ישמר בסודיות באתר. אין האתר אחראי על מידע שנגנב מן המערכת וגם או מהתרשלות של החברה המאחסנת את האתר או מכל פריצה. כמו כן, האתר אחראי לכל נזק שיגרם בשל בעיות בתוכנה או בקוד האתר.
14.    האתר שומר את הזכות לשווק את האתר בכל אמצעי אלקטרוני שיחפוץ בו, לרבות אתר סלולארי ועוד.
15.    האתר רשאי לא לאשר כרטיסי משתמשים מכל סיבה שהיא וללא כל הסברים, בין אינם מתאימים לרוחו ובין לתדמיתו של האתר.
16.    האתר משתמש באפשרות הצגת תמונות המשתמשים בעמוד הבית.
17.    האתר רשאי לבחור את סדר הופעת המשתמשים בתוצאות החיפוש או לבחור להציג משתמשים מסוימים בעמוד הבית בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. בהירשמך לאתר, הינך מצהיר שאתה מסכים לעובדה זאת.
18.    חל איסור מוחלט למסור פרטי אחר, זולת המשתמש. משתמש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק וגם או הוצאה אשר ייגרם לאתר וגם או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.
19.    הודעות:
19.1.    אישור תקנון זה ומסירת פרטי המשתמש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק").
19.2.    משתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה לאתר באמצעות לשונית צור קשר.
19.3.    למען הסר ספק, כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, האתר רשאי, בהתאם ובכפוף להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו באתר, וגם או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים וגם או לחומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.

20.    מנוי
20.1.     עם אישור תקנון זה הנך מצהיר בזאת כי קראת את התקנון בשלמותו והנך מתחייב לעמוד בכל תנאיו. הוראת תקנון זה יגברו על כל פרסום וגם או מודעה במידה ויהיו כאלה באתר.
20.2.    הנך מצהיר בזאת שידוע לך שאין לאתר כל התחייבות להצלחת השירות, ושתשלום המנוי אינו קשור להצלחה במציאת היכרות התואמת את רצונותיך.
20.3.    מרגע תשלום המנוי הנך זכאי לאפשרויות הפתוחות בפני משתמשים וזאת ללא שום תשלום נוסף עד לסוף תקופת המנוי הנרכש.
20.4.    האתר שומר לעצמו את הזכות להעלות או להפחית את מחיר חידוש המנוי בכל עת, ללא התראה או הודעה מוקדמת וכן לצאת במבצעים ובמחירים כאלה ואחרים מעת לעת.
20.5.    האתר לא יישא באחריות כלשהי למקרים של נזק שייגרם למשתמש בעקבות מידע שהשאיר באתר.
21.    מדיניות ביטולים ותשלום:
21.1.     רכישת המנוי כוללת עסקאות של מסלולים לתקופות שונות ומחירים שונים, כפי שייקבע על ידי האתר ומי מטעמו מעת לעת, לרבות לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, כל רכישת מנוי מהווה בכל מקרה רכישה בעסקה אחת.
21.2.    המחירים המוצגים מותנים בהתחייבות המשתמש לתקופה המינימאלית המוצגת באתר, בין אם המנוי מתחדש בתום התקופה ובין אם לאו.
21.3.    משתמש המעוניין לבטל מנוי, האתר שומר על זכותו לחייב על התקופה בה היה המנוי פעיל, כפי שיתעדכן על ידי האתר מעת לעת – לפי הגבוהה מבין האפשרויות ובלבד שאי הניצול לא נבע מתקלה טכנית אשר דווחה לאתר.
21.4.    במידה ותקלה טכנית באתר מנעה שימוש המנוי, על המשתמש לפנות לאתר וזאת כדי לקבל הארכת תקופת המנוי בגין הזמן שבו האתר לא היה זמין.
21.5.    התשלום הנו באמצעות paypal וגם או באמצעות חיוב באמצעות המנוי הסלולרי, שיחויב ע"י חברת הסלולר ובאמצעות כרטיס אשראי, שיש להזין את מספר הכרטיס ופרטיו בעת ביצוע הרישום באתר.
21.6.    לא ניתן לבטל או להעביר מנוי לאחר התשלום באתר, אלא בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.
21.7.    כך או כך, לא יינתן החזר כספי על ביטול מנוי לפני סיום תקופת המנוי.
21.8.    ככל וכרטיס אשראי מאפשר וגם או תומך באפשרות פריסת תשלומים חודשית יחויב בתשלום אחד או אם רשום אחרת באתר.
21.9.    כל חידוש מנוי לאחר התקופה הנקובה, הינו לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, כך שבכל עת, ניתן להגדיר שהמנוי לא יחודש, בתום התקופה.
21.10.    בכלל זאת, ביטול החידוש האוטומטי של המנוי יכול להיעשות או על ידי המשתמש או באמצעות פנייה בדוא"ל או בצור קשר אל האתר. יש לציין שאחרי הביטול האוטומטי האתר רשאי לא לאפשר למשתמש לרכוש מנוי חדש במחיר המוזל, ככל ותהיה קיימת האפשרות.
22.    האתר שומר על הזכות שלא להחזיר כל סכום ששולם על כל שירות הניתן בתשלום באתר ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטת האתר ומי מטעמו.
23.    אין האתר אחראי לטעויות בהצגת הנתונים במידה ויווצרו בעקבות כך.
24.    כללי
24.1.    האמור בתקנון זה נכתב לשם הנוחות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וכוונת תקנון זה היא לזכר ולנקבה כאחת.
24.2.    כותרות בתקנון זה נועדו לשם הנוחות בלבד.
25.    דין וסמכות שיפוט
25.1.    הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
25.2.    בכל מקרה של מחלוקת תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה בהתאם לסמכות העניינית.

 
חפש ב-BuleBule
39 חברים אונליין
38 חברות אונליין

הריגוש הבא שלך מתחיל כאן 

פרופילים עם תמונות בלבד
x

ההרשמה כעת בחינם

הרשמה בחינם >
*נא לאמת את המייל עם סיום ההרשמה